سانتریفیوژ سیتولوژی 2050

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

- سانتريفیوژ سيتولوژي
- 12 شاخه 
- 2000 دور
- با نمايشگر ديجيتال سرعت و زمان 
- تايمر 90-0 دقيقه
- 10 حافظه
همراه با  روتور
 4 شاخه دوبل 4444و 4448حامل نمونه