سانتریفیوژ K2042

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

سانتريفیوژ 12000 ,مولتي روتور, با نمايشگر ديجيتال ، تایمر 99-0 دقیقه، امكان نصب روتور 4 شاخه 100 سي سي زاويه متغیر 3800 دور,BR(5505) , 6 شاخه 50 سي سي زاويه ثابت 6000 دور ,BR(5435) , 8 شاخه 50 سي سي زاويه ثابت 6000 دور,BR(5434) , 12 شاخه 15 سي سي زاويه ثابت 6000 دور,BR(5420) , 24 شاخه 15 سي سي زاويه ثابت 6000 دور,BR(5431) , 24 شاخه كاپيلاري 12000 دور ,BR(5401) , 24 شاخه 2 سي سي زاويه 12000 دور ,BR(5404)