سانتريفیوژ هماتوکريت 2010H

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

ميكرو سانتريفوژ هماتوکريت , 12000 دور ,با نمايشگر ديجيتال سرعت و زمان قابل كنترل، تايمر 90-0 دقيقه همراه با روتور BR(5401) 24 شاخه كاپيلاري (هماتوکريت) 8003 خط کش میکروهماتوکریت