سانتریفیوژ K2080

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

میکروسانتريفوژ 13300 دور با نمايشگر ديجيتال سرعت و زمان ، تايمر 60-0 دقيقه ، با امكان نصب روتور های :
BR5404  روتور 24 شاخه 2 سي سي زاويه ثابت با درپوش 13300 دور
BR5436 روتور 46 شاخه 5/0 سي سي زاويه ثابت با در پوش 13300 دور 
BR5448 روتور 48 شاخه 2/0 سي سي زاويه ثابت با در پوش 13300 دور