سانتریفیوژ K2015

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

سانتریفیوژ 15000 دور مولتي روتور با نمايشگر ديجيتال سرعت ، تایمر 99-0 دقیقه، امكان نصب روتور 8 شاخه 50 سي سي زاويه ثابت 6000 دورBRK5308, 24 شاخه 15 سي سي زاويه ثابت 6000 دورBRK5324 , 24 شاخه 5/1 تا 2 سي سي زاويه ثابت 15000 دور BRK5424 , 36 شاخه 5/0 سي سي زاويه ثابت 15000 دورBRK5436, 48 شاخه 2/0 سي سي زاويه ثابت 15000 دورBRK5448 , 32 شاخه 2/0 سی سی PCR 15000 دور BRK5494