سانتریفیوژ K241

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

ساخت کمپانی سنتوریون انگلیس سانتریفوژ 15000 دور,مولتی روتور 

 با نمایشگر دیجیتال سرعت

 تایمر 99 - 0 دقیقه

 با امکان نصب روتورهای:
 

4 شاخه 250cc زاويه متغير 4000 دور                 BRK5510 

2 خانه ميكرو پليت 86×130 زاويه متغير4000 دور BRK5530   

6 شاخه 100cc زاویه ثابت 6000 دور                   BRK5100

8 شاخه 50cc زاويه ثابت 6000 دور                     BRK5308 

24 شاخه 15cc زاويه ثابت 6000 دور BRK5324                   

16 شاخه 15cc زاويه ثابت 6000 دور                   BRK5616

24 شاخه  2cc زاويه ثابت  15000 دور                BRK5424

36 شاخه 0.5cc زاويه ثابت 15000 دور                BRK5436

32 شاخه 0.2cc PCR زاویه ثابت 15000 دور       BRK5494    
           
48 شاخه 0.2cc زاویه ثابت 15000 دور               BRK5448