سانتریفیوژ یخچالدار K241R

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

سنتوریون انگلیسسانتریفیوژيخچالدار 15000 دور
با نمایشگر ديجيتال سرعت و زمان
دارای تایمر 99-0 دقیقه
با امكان نصب روتورهای:
4 شاخه 250 سي سي زاويه متغير 4000 دور BRK5510
2 شاخه ميكروپليت 86×130زاويه متغير4000دورBRK5530 
6 شاخه 50 سي سي زاويه ثابت 10000دور فلزی BRK5206
6 شاخه 100 سي سي زاويه ثابت 6000 دور BRK5100
8 شاخه 50 سي سي زاويه ثابت 6000 دورBRK5308
12 شاخه 15 سي سي زاويه ثابت 10000دور فلزی BRK5212
24 شاخه 15 سي سي زاويه ثابت 6000 دورBRK5324 
24 شاخه 2 سي سي زاويه ثابت 15000 دورBRK5424 
36 شاخه 5/0 سي سي زاويه ثابت 15000 دورBRK5436
48 شاخه 2/0 سي سي زاويه ثابت 15000 دورBRK5448 
32 شاخه 2/. سی سی PCR زاويه ثابت 15000 دورBRK5494