سانتریفیوژ CR2000

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

سانتریفوژ 12000 دور
مولتي روتور
با نمايشگر ديجيتال سرعت
تایمر 99-0 دقیقه
امكان نصب روتور :
4 شاخه 100 سي سي زاويه متغير 4000 دور      BR5505   
24 شاخه 15 سي سي زاويه ثابت 4000 دور فلزی  BR5624 
8 شاخه 50 سي سي زاويه ثابت 4000 دور فلزی   BR5608
6  شاخه 50 سي سي زاويه ثابت 6000 دور       BR5406 
12 شاخه 15 سي سي زاويه ثابت 6000 دور       BR5412 
24 شاخه كاپيلاري 12000 دور                  BR5401
24 شاخه 5/1 تا 2 سي سي زاويه ثابت 12000 دورBR5424
36 شاخه 5/0 سي سي زاويه ثابت 12000 دور     BR5436
48 شاخه 2/0 سي سي زاويه ثابت12000 دور      BR5448
32 شاخه 2/. سی سی PCR زاويه ثابت 12000 دورBRK5494