سانتریفیوژ C2012

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

سانتریفوژمیکرو هماتوگریت 12000 دور

با نمایشگر دیجیتال سرعت و زمان 

تایمر 99 – 0 دقیقه

با امکان نصب روتورهای:

24 شاخه کاپیلاری  12000 دور BR5401                

24  شاخه 1.5 - 2cc  زاویه ثابت 12000 دور                     BR5424

36 شاخه 0.5cc زاویه ثابت  12000 دور   BR5436

48 شاخه 0.2cc  زاویه ثابت 12000 دور                      BR5448