ترازوی دو کفه ای

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

ترازوی دوکفه با جعبه وزنه : 
5/0 گرم تا 500 گرم 
5 گرم تا 500 گرم 
1 گرم تا یک کیلو گرم 
1 و 2 گرم تا 2 کیلو گرم 
2 و 5 گرم تا 5 کیلو گرم