آهنربا

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

آهنرباي تيغه اي 10 سانت 
آهنرباي يوشكل 8 سانت