سقوط آزاد J0201

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

- ارتفاع كلي 1200mm
- ارتفاع مورد نياز آزمايش 1000mm
- قدرت آهنرباي الكتريكي 5VDC
- قطر گلوله آهني 12mm