سقوط در سطح شيب دار J2154

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

سقوط در سطح شيب دار  ( نمايش انرژي پتانسيل )