آینه ی مقعر با پایه

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر