دماسنج تر و خشکJ2270

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر