رفرکتومتر دستی MT-777

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

مورد استفاده برای اسید باطریInformation

Specification  : 

Style
Battery/
Antifreeze
Cleaning Fluid

Range
ETHYLENE GLYCOL
-60
-32
-50
-0
PROPYLENE GLYCOL
-50
-32
-50
-0
1.10sg-1.40sg
Min.Div.
10
±10

0.01sg
Accuracy
±10
±10

±0.01sg