سانتریفوژ K243

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

ساخت کمپانی سنتوریون انگلیس سانتريفوژ 3 ليتري
 15000 دور
 با نمایشگر ديجيتال سرعت و زمان
 تایمر 99-0 دقیقه
 با امكان نصب روتورهای :
 4 شاخه750cc زاويه متغير4000 دور           BRK5553 
 6 شاخه100cc زاويه ثابت 6000 دور           BRK5100 
 8 شاخه50cc  زاويه ثابت 6000 دور           BRK5308 
 24شاخه15cc  زاويه ثابت 6000 دور           BRK5324  
 32شاخه0.2cc زاويه ثابت 15000دور پی سی آر  BRK5494 
 24شاخه2cc   زاويه ثابت بادرپوش 15000دور  
BRK5424
 36شاخه0.5cc زاويه ثابت بادرپوش 15000دور   BRK5436 
 48شاخه0.2cc زاويه ثابت بادرپوش 15000 دور  BRK5448