سانتریفیوژ E22B9

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

- سانتريفیوژ 6000 دور
- با امكان كنترل سرعت
- تايمر 90-0 دقيقه
- همراه با روتور
  8 شاخه 7/5 سي سي زاويه متغير5502