BRK5308

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

روتور 8 شاخه 50 سی سی زاویه ثابت