BRK5436

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

روتور 36 شاخه 0/5 سی سی زاویه ثابت با درپوش