BR5501

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

روتور 8 شاخه 4/5 سی سی زاویه متغیر