BR5420

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

روتور 12 شاخه 15 سی سی زاویه ثابت