BR5551

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

روتور 36 شاخه 15 سی سی زاویه متغیر