BR-5401

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

روتور 24 شاخه كاپيلاري زاويه ثابت