ميوگراف ناركوسيستم

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

ميوگراف ناركوسيستم بدون استوانه ثبات