سانتریفیوژ سیتولوژی PRO-CYT

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

- سانتريفیوژ سيتولوژی 
- 2000 دور
- با نمايشگر
LCD
  
- تايمر 99-0 دقيقه
- همراه با روتور
 - روتور 8 شاخه 2/0 سی سی  4430