سانتریفوژ کلینیکال PRO-HOSPITAL

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

سانتریفوژ کلینیکال 4000 دور با نمایشگر دیجیتال ،  تایمر 99-0 دقیقه همراه با روتور 

 BRK(5508)  روتور 8 شاخه  10 سی سی  زاویه متغیر
 و امکان نصب روتور
BRK(5434)   روتور 8 شاخه 50 سی سی زاویه ثابت