فيلترهاي پلارويد با پايه

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر