سانتریفوژ کلینیکال PRO-HOS-PCVS

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

- سانتریفوژ کلینیکال PRO-HOS-PCVS
- 15000 دور
- با نمایشگر دیژیتال 
- تایمر 99-0 دقیقه
-با امکان نصب روتورهای :
 24 شاخه 2 سي سي زاويه ثابت   15000 دور BRK5424 
 36 شاخه 0.5 سي سي زاويه ثابت 15000 دور BRK5436
 48 شاخه 0.2 سي سي زاويه ثابت 15000 دور BRK5448
 32 شاخه 0.2 سی سی پی سی آر   12000 دور BRK5494
 24 شاخه کاپیلاری با درپوش     12000 دور BRK5401