سانتریفوژ K 1015

برای دیدن تصویر بزرگتر کلیک کنید
نمایش بزرگتر تصویر

سانتریفوژ 15000 دور
مولتي روتور
با نمايشگر ديجيتال سرعت
تایمر 99-0 دقیقه

امكان نصب روتور :
 4 شاخه 15 سي سي زاويه ثابت BRK5407
 8 شاخه 15 سي سي زاويه ثابت BRK5408
 24 شاخه 2 سي سي زاويه ثابت BRK5424 
 36 شاخه 5/0 سي سي زاويه ثابت BRK5436
 48 شاخه 2/0 سي سي زاويه ثابت BRK5448
 32 شاخه 2/0 سی سی -BRK5494 -    PCR
 24 شاخه کاپیلاری BRK5401